Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《嘉鱼》

Library Resources
1 嘉鱼:
《水经》曰:丙穴出嘉鱼,常以三月出,十月入。穴口广五六尺,去地七八尺。水泉悬注,鱼自穴下透入。水穴口向丙,故曰丙穴。

2 嘉鱼:
任像《益州记》曰:嘉鱼,细鳞,似鳟鱼,蜀中谓之拙鱼。蜀郡山处处有之,年年从石孔出,大者五六尺。

3 嘉鱼:
《云南记》曰:雅州丙穴出嘉鱼。所谓“嘉鱼生于丙穴”。大抵雅州诸水多有嘉鱼,似丽狞蘘鳞细。或云黄河中味鱼此类也。

4 嘉鱼:
《博物志》曰:较恤县北有鱼穴二所,常以二月、八月出鱼,曰:“丙穴”。

5 嘉鱼:
《岭表录异》曰:嘉鱼,形如鳟,出梧州戎城县江水口。甚肥美,众鱼莫可与比。最宜为鯅。他顶切。每炙,以芭蕉叶隔火盖,虑脂滴火闽狞呯。渔阳有味鱼,亦此类。

6 嘉鱼:
左思《蜀都赋》曰:嘉鱼出于丙穴。

URN: ctp:n409920