Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《飛魚》

Library Resources
1 飛魚:
《王子年拾遺錄》曰:仙人寧封食飛魚而死,死百年生。故《寧仙游涉七言頌》云:「菁藻灼爍欽簇舒,萬齡漸死餌飛魚。」

2 飛魚:
《山海經》曰:騩音槐。山,正回之水出焉而北流,注于河。其中多飛魚,其狀如豚而赤文,服之不畏雷,可以御兵。

3 飛魚:
郭璞《山海經圖·飛魚贊》曰:飛魚如豚,赤文無羽。

4 飛魚:
《山海經》曰:牛首之山,勞水出焉。是多飛魚,其狀如鮒。食之可以已痔。又曰:飛魚如豚,赤文,無羽。

5 飛魚:
張駿《山海經飛魚贊》曰:飛魚如鮒,登云游波。

6 飛魚:
《林邑國記》曰:飛魚,身圓,長丈餘,羽重沓,翼如胡蟬。出入群飛,游翔翳薈,而沉則泳海底。

URN: ctp:n410130