Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《蝴蝶》

Library Resources
1 蝴蝶:
《北齐书》曰:魏收常在洛京,轻薄尤甚,人号云:“魏收惊蛱蝶”。文襄曾游东山,令给事黄门侍郎等宴。文襄曰:“魏收恃才尾嵓适,须出其短。”往复数番,收忽大唱曰:“杨遵彦理屈,已倒。”竹彦从容曰:“我绰有馀暇,山立不动。若遇当途,恐翩翩遂逝。”当途者魏,翩翩者,蝶也。文襄先知之,大笑称善。

2 蝴蝶:
《梁书》曰:沉麟士年过八十,耳目犹聪明如故,抄写火下细书,复成二三千卷,满数十箧。时人以为养身静嘿所致,仍制《黑蝶赋》以寄意。

3 蝴蝶:
《汉实录》曰:右监门卫大将军许迁言:“臣奉命博州,至博平县东村,有冢弥亘数里,一夕言并化蝶飞去。”

4 蝴蝶:
《列子》曰:乌足以其根为跻螬,其叶为蝴蝶。

5 蝴蝶:
《庄子》曰:昔周梦为胡蝶,栩栩然,胡蝶也,不知周也;俄觉,则瞿瞿然,周也。不知周之梦为胡蝶与?胡蝶之梦为周与?周与胡蝶,则必有分矣,此谓物化。

6 蝴蝶:
《抱朴子》曰:髻孺背千仅狞蘘逐蛱蝶,越人弃八珍而甘龟蛇。

7 蝴蝶:
《金楼子》曰:陈思之文,群才之俊也,而武帝诔之“尊灵永蛰”,明帝颂云“释渝浮轻”。浮轻有似于胡蝶,永蛰颇拟于昆虫,施之尊极,不其蚩乎?

8 蝴蝶:
崔豹《古今注》曰:蛱蝶,一名野蛾,一名风蝶。东人谓之挞末,色白背青者是也。其大有如蝙蝠者,或黑色,或赤班,名曰凤子,一名凤车,一曰鬼车。生江南甘橘园中。

9 蝴蝶:
《广五行记》曰:晋安帝义熙中,乌伤人葛辉在妻家宿。三更,有两人把火迳至阶前,疑是恶人,便打之,欲下杖,悉化为蝶,缤纷飞散。有一物冲辉腋下,便打倒地。辉少时而死。

10 蝴蝶:
《岭南异物志》曰:常有人浮南海,泊于孤岸。忽有物如蒲帆飞过海,揭舟,竞以物击之,如帆者尽破碎坠地。视之,乃蛱蝶也。海人去其翅足秤之,得肉八十斤。啖之,极肥美。

11 蝴蝶:
《岭表录异》曰:鹤子草,蔓上春生双虫,只食其叶。越女收于妆奁中,养之如蚕,摘其叶饲之。虫老不食,而蜕为蝶。蝶赤黄色,妇女收而带之,谓媚蝶。

URN: ctp:n410713