Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《蟾蜍》

Library Resources
1 蟾蜍:
《春秋运斗枢》曰:政纪乖,则蟾蜍月精,四头感翔。感翔,为妖。

2 蟾蜍:
《韩诗外传》曰:鱼网之设,鸿则罹之;燕婉之求,得此戚施。薛君曰:戚施。蟾蜍,□□喻丑恶。

3 蟾蜍:
《文子》曰:蟾蜍辟兵,寿在五月之望。

4 蟾蜍:
《淮南子》曰:月照天下,而蚀于蟾诸;腾蛇游雾,而殆于蝍蛆。蟾诸,月中虾蟆,食月,故曰食于蟾诸。殆犹畏也。蝍蛆,蟋蟀,《尔雅》谓之蜻列虫之大腹也,上蛇,蛇不敢动,故曰殆于蝍蛆。

5 蟾蜍:
《抱朴子》曰:蟾蜍寿三千岁。
又曰:肉芝者,谓万岁蟾蜍。头上有角,领下有丹书‘八’字再重。以五月五日日中时取之,阴乾,百日,以其足画地,即为流水。带其左手于身,辟五兵。若敌人射已者,弓弩矢皆反还自向也。
又曰:辟兵法,或以月蚀时刻三岁蟾蜍喉下有‘八’字者血,以书所持之刀剑。

6 蟾蜍:
《玄中记》曰:蟾蜍头生角,得而食之,寿千岁。又能食山精。

7 蟾蜍:
张衡《灵宪》曰:羿请不世之药于西王母,姮娥窃之以奔月。遂托身于月,是为蟾蜍。《淮南子》同。

8 蟾蜍:
《河图》曰:蟾蜍去月,天下大乱。

9 蟾蜍:
《西京杂记》曰:广川王发晋灵公冢,得玉蟾蜍一枚,大如拳,腹空容五合,如新玉,取以盛水滴砚。

10 蟾蜍:
崔实《四民月令》曰:五日取蟾蜍,可治恶疽疮。

11 蟾蜍:
傅玄诗曰:蟾蜍食明月,虹霓薄朝日。

URN: ctp:n411021