Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《支子》

Library Resources
1 支子:
《漢書·貨殖傳》曰:卮茜千石,亦比千乘之家。

2 支子:
《地鏡圖》曰:望氣,見人家黃氣者,支子樹也。

3 支子:
《晉令》曰:諸官有秩支子,守護者置吏一人。

4 支子:
《晉宮閣名》曰:華林園,支子五株。

5 支子:
《游名山志》曰:樓石山,多支子也。

6 支子:
《本草經》曰:支子,一名木丹,葉兩頭尖,如樗蒲形,剝其子,如繭而黃赤。

7 支子:
葛洪《治霍亂轉筋方》曰:燒支子二枚,末服之,立愈。

URN: ctp:n411946