Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《皂莢》

Library Resources
1 皂莢:
《廣志》曰:雞棲子,皂莢也。

2 皂莢:
《宋書》曰:明帝憎婦人妒。劉休妻王氏妒,帝聞之,賜休妾,敕王氏二十杖,令休於宅后開小店,使王氏親賣掃帚、皂莢,以此辱之。

3 皂莢:
《齊書》曰:明帝每用皂莢授餘濼與左右,曰:「桿猶堪明日用。」
又曰:王儉素恨虞玩之,東歸,儉不出送,朝廷無祖餞者。玩之卒后,員外孔皚詣儉,求會稽五官。儉方盥,投皂角於地,曰:「卿鄉俗惡,虞玩擲炅死煩人!」

4 皂莢:
《三國典略》曰:梁玄初,甘露降荊州皂莢樹。

5 皂莢:
《南史·陳本紀下》曰:梁末,童謠云:「不見馬上郎,只見黃塵起。黃塵污人衣,皂莢相料理。」及王僧辯平,群臣奏高祖曰:「王僧辯本乘巴馬擊侯景,馬上郎,王字也;黃塵,陳也。」世不解皂莢之義。及陳滅於隋,隋氏姓楊,楊者,羊也,說者以江東人謂羖羊角為皂莢。

6 皂莢:
《神仙傳》曰:劉綱受老君道,成,上大皂莢樹,飛去入云。
又曰:云仙翁斬皂莢樹,以杯承之,皆是好酒。

7 皂莢:
《洛陽宮殿簿》曰:建始殿前,槐及皂莢二世覡。

8 皂莢:
《扶南傳》曰:安息國出酢皂莢,可食,味最美。

9 皂莢:
《幽明錄》曰:曲阿虞晚所居宅內,有一皂莢樹,大十餘圍,高十餘丈,枝條扶疏,蔭復數家,諸鳥依其上。晚令奴斫上枝因墮胎死,空中有罵詈者,言:「晚!汝何意伐我家居?」更以瓦石推擲,大小并委頓。如此一年,漸消滅。

10 皂莢:
《范子計然》曰:皂莢出三輔,上價一枚一錢。

11 皂莢:
葛洪《治溺死方》曰:搗皂莢,裹以綿,內死人下部,中水出即活。

URN: ctp:n411970