Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《皂莢》

Library Resources
1 皂莢:
《廣志》曰:雞棲子,皂莢也。

2 皂莢:
《宋書》曰:明帝憎婦人妒。劉休妻王氏妒,帝聞之,賜休妾,敕王氏二十杖,令休於宅后開小店,使王氏親賣掃帚、皂莢,以此辱之。

3 皂莢:
《齊書》曰:明帝每用皂莢授餘濼與左右,曰:「桿猶堪明日用。」
又曰:王儉素恨虞玩之,東歸,儉不出送,朝廷無祖餞者。玩之卒后,員外孔皚詣儉,求會稽五官。儉方盥,投皂角於地,曰:「卿鄉俗惡,虞玩擲炅死煩人!」

4 皂莢:
《三國典略》曰:梁玄初,甘露降荊州皂莢樹。

5 皂莢:
《南史·陳本紀下》曰:梁末,童謠云:「不見馬上郎,只見黃塵起。黃塵污人衣,皂莢相料理。」及王僧辯平,群臣奏高祖曰:「王僧辯本乘巴馬擊侯景,馬上郎,王字也;黃塵,陳也。」世不解皂莢之義。及陳滅於隋,隋氏姓楊,楊者,羊也,說者以江東人謂羖羊角為皂莢。

6 皂莢:
《神仙傳》曰:劉綱受老君道,成,上大皂莢樹,飛去入云。
又曰:云仙翁斬皂莢樹,以杯承之,皆是好酒。

7 皂莢:
《洛陽宮殿簿》曰:建始殿前,槐及皂莢二世覡。

8 皂莢:
《扶南傳》曰:安息國出酢皂莢,可食,味最美。

9 皂莢:
《幽明錄》曰:曲阿虞晚所居宅內,有一皂莢樹,大十餘圍,高十餘丈,枝條扶疏,蔭復數家,諸鳥依其上。晚令奴斫上枝因墮胎死,空中有罵詈者,言:「晚!汝何意伐我家居?」更以瓦石推擲,大小并委頓。如此一年,漸消滅。

10 皂莢:
《范子計然》曰:皂莢出三輔,上價一枚一錢。

11 皂莢:
葛洪《治溺死方》曰:搗皂莢,裹以綿,內死人下部,中水出即活。

URN: ctp:n411970