Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《柿》

Library Resources
1 柿:
《義熙起居注》曰:二年正月,吳令顧修期言:「西鄉有柿樹,殊本合條。」依舊集賀,詔停之。

2 柿:
《晉宮閣名》曰:徽章殿前柿一株。

3 柿:
《廣志》曰:柿有小者如杏。

4 柿:
王逸《荔枝賦》曰:宛中朱柿。

5 柿:
潘岳《閑居賦》曰:張公大谷之梨,梁侯烏椑之柿。

6 柿:
王廙《洛都賦》曰:豹祠赤杏,胡并丹柿。甘液滋脆,不掛牙齒。

7 柿:
李尤《七款》曰:鴻柿若瓜。

8 柿:
劉義恭《啟事》曰:敕旨垂賜華林園柿,出自神苑,滋味殊絕。

URN: ctp:n412974