Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《橙》

Library Resources
1 橙:
《說文》曰:橙,橘屬也。

2 橙:
《東觀漢記》曰:建武中,南單于來朝,賜御食及橙、橘、龍眼、荔枝。

3 橙:
《晉令》曰:諸官有秩者,守護橙者,置吏一人。

4 橙:
《淮南子》曰:夫橘樹之江北,化為橙。

5 橙:
《風俗通》曰:橙皮可為醬齏。

6 橙:
《博物志》曰:成都、廣都、郫、繁、江原、臨邛六縣生金橙,似橘而非,若柚而芬香。夏秋冬或華或實,大如櫻桃,小者或如彈丸。或有年,春秋冬夏華實竟歲。

7 橙:
《廣志》曰:有給客橙,自夏至冬,且花且實。

8 橙:
《風土記》曰:橙、柚屬也,而葉正圓。

9 橙:
《異苑》曰:南康歸美山石城內有橙,就食其實,任意取足。持歸美家人啖,輒病,或顛仆失徑。

10 橙:
庾仲初《揚都賦》曰:果則黃甘朱橙。

11 橙:
胡道安《甘賦》曰:襄陰大橙,較恤巨橘。

URN: ctp:n412983