Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《柚》

Library Resources
1 柚:
《尔雅音义》曰:或作櫾

2 柚:
《尔雅》曰:柚,条也。郭氏症曰:似橙,实酢,出江南。

3 柚:
《尚书·禹贡》曰:扬州,厥苞橘柚。

4 柚:
《周书》曰:秋食橘、柚。

5 柚:
《毛诗·秦·车辚》曰:终南何有?有条有梅。

6 柚:
《列子》曰:吴越之间有木焉,其名曰柚,碧树而冬青,实丹而味酸。度淮北而化为枳焉。

7 柚:
《庄子》曰:三王五帝之礼义法度,譬犹楂、梨、橘、柚,其味相反,而皆适于口。

8 柚:
《淮南子》曰:天之所处,地之所载,皆生于一父母。故槐、榆与橘、柚,合而为兄弟。

9 柚:
《吕氏春秋》曰:果之美者,云梦之柚。

10 柚:
《山海经》曰:洞庭之山、纶山、铜山、贾超之山,其木多櫾。郭璞症曰:柚,似橘而大。

11 柚:
《盐铁论》曰:御史曰:“孝武皇帝平百越,以为园圃,臣庶皆厌橘、柚。”

12 柚:
崔实《政论》曰:橘、柚之贡,尧、舜所不常御。

13 柚:
裴渊《广州记》曰:别有柚,号为雷柚,实如升大。

14 柚:
《广志》曰:成都有柚,大如升。

15 柚:
《博物志》曰:橘、柚类多,豫章郡出真者。

16 柚:
《风土记》曰:柚,大橘也,赤黄而酢也。

17 柚:
《神异记》曰:东方建春山外多柚。

18 柚:
《异苑》曰:南康归美山石城内,有甘、橘、柚。

19 柚:
《楚辞》曰:斩伐橘、柚,列树苦桃。

20 柚:
《楚辞》曰:杂橘、柚以为圃兮,列辛夷与椒槟。

21 柚:
司马相如《子虚赋》曰:橘柚芬芳。

22 柚:
《古诗》曰:橘柚垂华实,乃在深山侧。闻君好我甘,窃独自灯希。

23 柚:
扬雄《扬州牧箴》曰:彭蠡既潴,阳鸟剽擫。橘柚羽贝,瑶琨筱簜。

24 柚:
崔琦《七蠲》曰:于期江皋,实产橘柚,紫叶玄实,绿里朱茎。

25 柚:
郭璞《赞》曰:屈生嘉叹,以为美谈。

URN: ctp:n413251