Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《鬼目》

Library Resources
1 鬼目:
亦名几目

2 鬼目:
《尔雅》曰:符,鬼目。郭景缚曰:匠箔东有鬼目草,茎似葛,叶圆而毛,子如耳珰,赤色,丛生。

3 鬼目:
《广志》曰:鬼目似梅,南人以饮酒。

4 鬼目:
《南方草木状》曰:鬼目树,大者如木子,小者如鸭子。二月花色,仍猎菖实,七月、八月熟。其色黄,其味酸,以蜜煮之,滋味柔嘉。交址、武平、兴古、九真有之。

5 鬼目:
裴渊《广州记》曰:鬼目、益智,直尔不敢啖,可为浆也。

6 鬼目:
《交州记》曰:鬼目树,似棠梨,叶似楮,皮白,树高大,如木瓜而小邪倾,不周正。味酢,九月熟。又有草眯子,亦如之。亦可为糁。因其草似鬼目。

URN: ctp:n413356