Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《天門冬》

Library Resources
1 天門冬:
《爾雅》曰:薔蘼,𧄸音門。冬也。郭璞癥曰:今門冬也,一名滿冬。

2 天門冬:
《山海經》曰:𧄸谷之山,草多𧄸冬。

3 天門冬:
《列仙傳》曰:赤須子,豐人,好食天門冬,齒落更生。

4 天門冬:
《神仙傳》曰:甘始者,太原人,服天門冬,在人間三百餘年。

5 天門冬:
《博物志》曰:天門冬,莖間有刺,而葉滑者,曰荮休,一名顛棘。根以浣縑,素白,越人名為浣草,似天門冬而非也。凡服此,先試浣衣如法者,便非天門冬。

6 天門冬:
《抱樸子》曰:杜子服天門冬,御十八妾,有子百四十人,日行三百里。

7 天門冬:
又《內篇》曰:天門冬,或名地門冬。

URN: ctp:n414508