Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《蒨》

Library Resources
1 蒨:
《尔雅》曰:茹藘,茅蒐。郭璞症曰:今之蒨也,可以染绛。

2 蒨:
《毛诗》曰:《东门之墠》,刺乱也,男女不待礼而相奔者也。东门之墠,茹藘在阪。《笺》云:城东门之外有墠,墠边有阪,茅蒐生焉。易越而出。此女欲奔男之辞。

3 蒨:
《说文》曰:茅蒐,茹藘也。人血所生,可以染绛。

4 蒨:
《汉书》曰:若千亩卮茜蒨草根子可用染也,千畦姜韭,其人皆与千户侯等。

5 蒨:
《山海经》曰:厘山之阴,多蒐。郭璞曰:蒐,茅蒐也。

6 蒨:
《范子计然》曰:蒨根,出北地,赤色者善也。

URN: ctp:n415479