Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《蕭》

Library Resources
1 蕭:
《爾雅》曰:蕭,荻。即蒿。音狄。

2 蕭:
《毛詩·黍離·彩葛》曰:彼彩蕭兮,一日不見,如三秋兮。

3 蕭:
《詩義疏》曰:蕭,今荻蒿也。或謂牛尾蒿。莖可作燭,有香氣。故祭祠,脂爇之為香也。許慎以為艾蒿,非也。《禮王度記》曰:士蕭,庶人艾。艾蕭不同,明矣!

4 蕭:
《毛詩·蓼蕭》曰:《蓼蕭》,澤及四海也。蓼彼蕭斯,零露湑兮。

5 蕭:
《周禮·天官上》曰:甸師,祭祠供蕭茅。

6 蕭:
《說文》曰:蕭,艾蒿也。

7 蕭:
《莊子》曰:河上有家貧窮,緯蕭為業。司馬彪曰:蕭,蒿也。緯,織也。織蒿為箔。

8 蕭:
《山海經》曰:囊山之陰多蕭。

9 蕭:
《郭璞詩》曰:得意在蘭蓀,忘懷寄蕭艾。

URN: ctp:n415548