Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《晋穆帝》

Library Resources
1 晋穆帝:
《晋中兴书》曰:孝宗穆皇帝,讳聃,字彭子,康帝子也。崩时年十九。

2 晋穆帝:
【策文】《晋穆帝哀策文阙撰人姓名》:曰:钦明文思,允恭克让,忽若布衣,忘其矜尚,体有示无,德充神王,冕旒两楹,委政元辅,内倚公旦,外仗尚父,郁哉惟文,赫斯惟武,西廓岷河,北清伊渚,园陵聿修,旧京式叙,方振长慧,风扫天宇,休牛归马,卷旗卧鼓,俾我蒸民,击壤容与,昊天不吊,奄背率土,哀同遏密,痛方创钜,日月不居,神道之幽,三辰吉良,五谋同休,祖载华庭,晏驾崇丘,俯执馈奠,仰攀龙輈,岌岌黼翣,飘飘素斿,感想平昔,人怀崩抽,号声如震,洒涕成流。

URN: ctp:n541876