Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《盘》

Library Resources
1 盘:
《周官》曰:玉府,掌王之金玉,若合诸侯,则供珠盘玉敦。

2 盘:
《礼记》曰:汤之盘铭,德日新,又日新。

3 盘:
《康诰》曰:作新民,诗云,周虽旧邦,其命惟新,是故君子无所不用其极。盘铭,刻戒于盘,极犹尽也。君子新其德,尽其心力,不有馀也。

4 盘:
《左传》曰:莒人伐我东鄙,围台,季武子救台,遂入郓,取其锺,以为公盘。

5 盘:
《史记》曰:毛遂谓楚王之左右,取鸡狗马之血来。毛遂奉铜盘血而跪进之楚王曰:王当唼盟而定从,次者吾君,次者遂,定从于殿上,遂右手持盘。而左手招十九人曰:公相与唼此血于堂下,公等碌碌,所谓因人成事者也。

6 盘:
《孙卿子》曰:君者盘也。水者民也。盘圆则水圆,盘方则水方。

7 盘:
《神异经》曰:西北有金楼,上有银盘,广五十丈。

8 盘:
《汉武内传》曰:西王母以七月七日降帝宫,命侍女索桃,须臾,以玉盘盛桃七枚,大如鸭卵,形圆色青,以呈王母,王母以四枚与帝,自食三枚矣。

9 盘:
应劭《汉官仪》曰:封禅坛南有玉盘,盘中有玉龟。

10 盘:
《风土记》曰:越俗,饮宴即鼓盘以为乐,取大素圜盘,以广尺六者,抱以著腹,以右手五指更弹之,以为节,舞者应节而举。

11 盘:
【诗】《梁沈约咏竹槟榔盘诗》曰:梢风有劲质,景用道非一,平织方以文,穿成圆且密。

12 盘:
【赋】《魏毌丘俭承露盘赋》曰:树根芳林,濯景天池,嘉木灵草,绿叶素枝,飞阁鳞接而从连,层台偃蹇以横施,龟龙怪兽,嬉游乎其中,诡类壮观,杂遝众多,若乃肇制模熔,应变入神,穷数极理,究尽物伦,命班尔,召淳均,撰兰藉,简良辰,采名金于崐丘,斩扶桑以为薪,诏烛龙使吐火,运混元以陶甄,殴阴阳而役神物,岂取力于烝民,用能弗营,不日而成,匪雕匪斫,天挺之灵,雄干碣以高立,干云雾而上征,盖取象于蓬莱,实神明之所凭,峻极过于阆风,凤高翔而弗升,远而望之,若紫霓下邻,双鶤集焉。即而视之,若璆琳之柱,华盖在端,上际辰极,下通九原,仙掌仙掌,既平且安,越古今而无匹,信奇异之可观,又能致休徵以辅性,岂徒虚设于芳园,采和气之精液,承清露于飞云。

13 盘:
【铭】《后汉李尤盘铭》曰:或以承觞,或以受物,既举清觞,又成口实。

14 盘:
《魏毌丘俭承露盘铭》曰:赫赫圣魏,绍天惟则,承露瑰生,爰诏懿德,下有蛟龙,偃蹇虬纷,上有层盘,厉彼青云,修茎擢擢,高弗可及,仙掌岧岧,零露是集,有直其体,有固斯基,休徵攸降,神明攸持,少昊惟好,我后斯同,以近眉寿,以保万邦。

15 盘:
《魏陈王曹植承露盘铭》曰:岧岧承露,峻极大清,神石礧磈,洪基岳停,下潜醴泉,上受云英,和气四充,翔凤所经,匪我明后,孰能经营,近历阐度,三光朗明,殊俗归义,祥瑞混并,鸾凤晨栖,甘露宵零,神明攸挟,高而不倾,奉戴巍巍,恭统神器,固若露盘,长存永贵,贤圣继迹,弈世明德,不忝先功,保兹皇极,垂祚亿兆,永荷天秩。

16 盘:
《晋殷仲堪酒盘铭》曰:。

URN: ctp:n547467