Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《雀》

Library Resources
1 雀:
《孝经援神契》曰:王者奉己约俭,台榭不侈,尊事耆老,则白雀见。

2 雀:
《尚书中候》曰:赤雀衔丹书入丰,止于昌前。事具帝王部。
又曰:维天降纪,泰伯出狩,至于咸阳,天震大雷,有火下,化为白雀,衔籙,集于公车。

3 雀:
《礼稽命徵》曰:祭五岳四渎,得其宜,则黄雀见。黄雀,土精。

4 雀:
《春秋孔演图》曰:鸟化为书,孔子奉以告天,赤雀集书上,化为黄玉。克曰:孔提命,作应法,为制雀集。将受命制。

5 雀:
《春秋考异邮》曰:黄帝将起,有黄雀,赤头,立日旁。帝占曰:黄者土精,赤者火荧,雀者赏萌,余当立。

6 雀:
《汉书》曰:宣帝元康三年诏曰:前年夏,神雀集雍。大如鹦雀,黄喉白领黑背,腹斑文。今春,五色乌以万数,飞属县,翱翔而舞,欲集未下,其令三辅,毋得以春夏樀巢探卵,弹射飞鸟,为令。

7 雀:
《东观汉记》曰:永安十七年,公卿以神雀五色,翔集京师,奉觞上寿,上令贾逵作神雀颂。

8 雀:
谢承《后汉书》曰:琅邪董种,为不其令,赤雀乳厅前桑上,民为作歌颂。

9 雀:
《瑞应图》曰:赤雀者,王者动作应天时,则衔书来。一本曰:孔子坐玄扈洛水之上,衔丹书随至。

10 雀:
《遁甲》曰:赤雀不见,则国无贤,白雀不降,则无后嗣。赤雀主衔书,阳精也。白雀主衔钱豢,(太平御览九百二十二作铁券,)阴精也。不来则国王无后嗣也。

11 雀:
《古今注》曰:孝哀帝初元三年,泰畤殿中,有雀五色,头有冠,长寸馀,大似雀,始到时,鸟环其旁。

12 雀:
《零陵先贤传》曰:周不疑,曹公欲以为议郎,不就,时有白雀瑞,儒林并已作颂,授纸笔,立令复作,操奇异之。

13 雀:
《魏略》曰:文帝欲受禅,白雀十九见。

14 雀:
《吴志》曰:华核上孙皓表曰:明珠既觌,白雀继见。

15 雀:
《吴录》曰:景帝永安六年,赤雀见于豫章。

16 雀:
《豫章旧志》曰:太守孔竺,临郡三月,白雀出,南昌太守夏侯嵩,临郡六年,白雀见女萝。

17 雀:
《叚龟龙凉州记》曰:吕光太安三年,白雀巢阳川令盖敏室。

18 雀:
郭璞《洞林》曰:丞相府有鶵鸡,雀集其背,驱之去复来,如此再三,令璞占之。曰:此晋王即祚之渐也。

19 雀:
《燕书》曰:愍帝时,有异雀,素质绿首,集于端门东树,栖翔二旬而去,夏四月,以异雀故,大赦,名东园白雀。

URN: ctp:n551922