Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 未逾年君称议

《未逾年君称议》

Library Resources
1 未逾年君... :
汉 后汉

2 未逾年君... :
汉白虎通云:“父在称代子,系于君也。父殁称子某者,屈于尸柩也。既葬称子者,即尊之渐也。逾年称公者,缘人臣之心,不可一日无君也。缘终始之义,一年不可有二君,故逾年即位,所以继人臣之心也。三年然后受爵者,缘孝子之恩未忍安吉也。故鲁僖公十二月乙巳薨于小寝,文公元年春正月公即位,四月丁巳葬。韩诗内传曰:‘诸侯代子三年丧毕,上受爵命于天子。所以名之为代子何?言代代不绝也。’何以知天子之子亦称代子也?春秋传曰‘会王代子于首止’。或曰天子之子亦称太子,尚书传曰‘太子发升于舟’。代子三年丧毕,上受爵命于天子何?明爵者天子之所有,无自爵之义。童子当受爵命者,使大夫就其国而命之,明王者不与童子为礼也。以春秋鲁成公幼少,与童子为礼者,诸侯会公不见经,以为鲁耻,明不与童子为礼。代子上受爵命,依士服何?谦不敢自专也。故诗云‘韎韐古洽反有赩许力反’,谓代子始行也。天子大敛之后称王者,明人臣不可一日无君也。故尚书曰‘王麻冕黼裳’,此大敛之后也。何以知不是后加王也?以上言迎子钊,不言迎王也。既殡而即继体之位者,缘人臣之心不可一日无君也。故先君不可得见,则后君继体矣。故尚书曰‘王再拜兴对,乃受同’,明为继体君也。缘于终始之义,一年不可有二君,故尚书曰‘王释冕反丧服’,吉冕服受同称王以接诸侯,明继体为王也。释冕反丧服,明未称王以统事也。不可旷年无君,故逾年乃即位改元,元以名年,年以记事矣,而未发号令也。何以知逾年即位改元也?春秋传曰‘以诸侯逾年即位,亦知天子逾年即位也’。又曰‘天子三年然后称王统事,发号施令也’。尚书曰‘高宗谅暗三年’是也。论语曰:‘君薨,百官总己以听于冢宰三年。’故三年除丧,乃即位统事,践阼为主,南面朝臣下称王以发号令也。故天子诸侯凡三年即位,终始之义乃备。”

3 未逾年君... :
后汉许慎五经异义:“诸侯未逾年出朝会与不?出会何称?春秋公羊说云:‘诸侯未逾年不出境,在国中称子,以王事出亦称子,非王事而出会同,安父位,不称子。郑伯伐许,未逾年,以本爵,讥不子也。’左氏说:‘诸侯未逾年,在国内称子,以王事出则称爵,诎于王事,不敢伸其私恩,郑伯伐许是也。春秋不得以家事辞王事,诸侯藩卫之臣,虽未逾年,以王事称爵是也。’”

4 未逾年君... :
郑玄驳云:“昔武王卒父,业既除丧,出至孟津之上,犹称太子者,是为孝也。今未除丧而出称爵,是与武王义反矣。春秋僖九年春三月丁丑,宋公御说卒。夏,公会宰周公、齐侯、宋子、卫侯、郑伯、许男、曹伯于葵丘。宋子即逾年君也,出与天子大夫会,是非王事而称子邪!”

5 未逾年君... :
“未逾年之君系父不?公羊说云:‘未逾年之君皆系于父,晋里克杀其君之子奚齐是也。’左氏说:‘未逾年之君,未葬系于父,杀奚齐于次时,父未葬。虽未逾年,称子,成为君,不系于父,齐公子商人杀其君舍,父已葬。’按礼制,君丧未葬已葬,仪各有差,嗣君号称亦宜有差,左氏说是也。”

URN: ctp:n557154