Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《漳水》

Library Resources
1 漳水:
漳水出臨沮縣東荊山,東南過蓼亭,又東過章鄉南。

2 漳水:
荊山在景山東百餘里新城沶鄉縣界。雖羣峯競舉,而荊山獨秀。漳水東南流,又屈西南,逕編縣南,縣舊城之東北百四十里也。西南高陽城,移治許茂故城。城南臨漳水,又南歷臨沮縣之章鄉南,昔關羽保麥城,詐降而遁,潘璋斬之于此。漳水又南逕當陽縣,又南逕麥城東,王仲宣登其東南隅,臨漳水而賦之曰:夾清漳之通浦,倚曲沮之長洲是也。漳水又南,洈水注之。

3 漳水:
《山海經》曰:洈水出東北宜諸之山,南流注于漳水。

4 漳水:
又南至枝江縣北烏扶邑,入于沮。

5 漳水:
《地理志》曰:《禹貢》,南條荊山,在臨沮縣之東北,漳水所出,東至江陵入陽水,注于沔。非也。今漳水于當陽縣之東南百餘里而右會沮水也。

URN: ctp:n570171