Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 子贡问君子章

《子贡问君子章》

Library Resources
1 子贡问君... :
问“先行其言而后从之”。曰:“此为子贡而发。其实‘有德者必有言’,若有此德,其言自足以发明之,无有说不出之理。夫子只云‘欲讷于言而敏于行’,‘敏于事而慎于言’,未尝说无事于言。”人杰

2 子贡问君... :
问:“‘先行其言而后从之’,苟能行矣,何事于言?”曰:“只为子贡多言,故告之如此。若道只要自家行得,说都不得,亦不是道理。圣人只说‘敏于事而慎于言’,‘敏于行而讷于言’,‘言顾行,行顾言’,何尝教人不言!”夔孙

3 子贡问君... :
徐仁甫问:“‘先行其言而后从之’,莫须将‘先行’作一句否?”曰:“程子如此,却未敢以为然;恐‘其言而后从之’,不成一句。若云‘而后其言从之’,方得。不若以‘先行其言’作一句,‘而后从之’作一句。大意只说先行其所言,而后言其所行。读书须是看出处主意如何。此是子贡问君子,孔子为子贡多言,故以‘先行其言而后从之’答之,盖为子贡发也。”

4 子贡问君... :
问:“‘先行其言’,谓人识得个道理了,可以说出来,却不要只做言语说过,须是合下便行将去。‘而后从之’者,及行将去,见得自家所得底道理步步著实,然后说出来,却不是杜撰意度。须还自家自本至末,皆说得有著实处。”曰:“此一章说得好。”南升

URN: ctp:n589169