Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 仪封人请见章

《仪封人请见章》

Library Resources
1 仪封人请... :
问:“古人相见,皆有将命之词。而论语独载仪封人之说,及出,便说‘二三子何患于丧乎’!是他如何便见得?”曰:“某尝谓这里尽好看。如何‘从者见之’后,便见得夫子恁地?这也见得仪封人高处。据他谓‘君子之至于斯,吾未尝不得见’。他大段见得好人多,所以一见之顷,便见得圣人出。大抵当周之末,尚多有贤人君子在,故人得而见之。”至之云:“到孟子时,事体又别。如公都子告子万章之徒尚不知孟子,况其他乎!”曰:“然。”道夫

2 仪封人请... :
问:“仪封人亦是据理而言。若其得位失位,则非所及知也。”曰:“仪封人与夫子说话,皆不可考。但此人辞气最好,必是个贤有德之人。一见夫子,其观感之间,必有所见,故为此言。前辈谓‘作者七人’,以仪封人处其一,以此。”南升

URN: ctp:n589425