Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《飯疏食章》

Library Resources
1 飯疏食章:
義剛說「樂在其中」一章。先生曰:「這有三十來箇字,但看那箇字是先。只『樂』字是先。他是先理會得那樂後,方見得『不義而富且貴,於我如浮雲』。呂與叔數句說得好,非是有所見,如何道得到!」義剛

2 飯疏食章:
問:「『樂亦在其中』,聖人何為如是之樂?」曰:「正要理會聖人之心如何得恁地。聖人之心更無些,子渣滓。故我之心淘來淘去,也要知聖人之心。」

3 飯疏食章:
「樂亦在其中」,此樂與貧富自不相干,是別有樂處。如氣壯底人,遇熱亦不怕,遇寒亦不怕。若氣虛,則必為所動矣。閎祖

4 飯疏食章:
叔器說「樂在其中」,引「博文約禮」。曰:「顏子自是顏子樂,與夫子也不干事。這說得不相似。」義剛

5 飯疏食章:
問:「或問謂:『夫子樂在其中,與顏子之不改者,又有間矣。』豈非謂顏子非樂於簞瓢,特不以是而改其心之所樂?至於夫子,則隨所寓而樂存焉。一曰『不改』,一曰『亦在』,文意固自不同否?然程子則曰:『非樂疏食飲水也。雖疏食飲水,不能改其樂也。』卻似無甚異於所以論顏子者。今集注乃載其說,何耶?」曰:「孔顏之樂亦不必分。『不改』,是從這頭說入來;『在其中』,是從那頭說出來。」必大。集注。餘見顏樂章。

6 飯疏食章:
問:「上蔡云:『義而得富得貴,猶如浮雲,況不義乎!』」曰:「這是上蔡說得過當。此只說不義之富貴,視之如浮雲,不以彼之輕,易吾之重。若義而得富貴,便是當得,如何掉脫得。如舜禹有天下,固說道『不與』,亦只恁地安處之。又如『所以長守貴也,所以長守富也』,義當得之,亦自當恁地保守。堯命舜云:『天之曆數在爾躬,允執其中。四海困窮,天祿永終!』豈是不要保守!」賀孫。集義

URN: ctp:n590494