Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 不得中行而与之章

《不得中行而与之章》

Library Resources
1 不得中行... :
狂者,知之过;狷者,行之过。

2 不得中行... :
问“不得中行而与之”一段。曰:“谨厚者虽是好人,无益于事,故有取于狂狷。然狂狷者又各堕于一偏。中道之人,有狂者之志,而所为精密;有狷者之节,又不至于过激;此极难得。”时举

3 不得中行... :
人须是气魄大,刚健有立底人,方做得事成。而今见面前人都恁地衰,做善都做不力;便做恶,也做不得那大恶,所以事事不成。故孔子叹“不得中行而与之,必也狂狷乎”!人须有些狂狷,方可望。

4 不得中行... :
圣人不得中行而与之,必求狂狷者,以狂狷者尚可为。若乡原,则无说矣。今之人,才说这人不识时之类,便须有些好处;才说这人圆熟识体之类,便无可观矣。

5 不得中行... :
问“狂狷”集注,云:“善人胡为亦不及狷者?”曰:“善人只循循自守,据见定,不会勇猛精进;循规蹈矩则有馀,责之以任道则不足。淳录下云:“故无可望。”狷者虽非中道,然这般人终是有筋骨。淳录作“骨肋”。其志孤介,知善之可为而为之,知不善之不可为而不为,直是有节操。狂者志气激昂。圣人本欲得中道而与之,晚年磨来磨去,难得这般恰好底人,如狂狷,尚可因其有为之资,裁而归之中道。道夫录云:“得圣人裁抑之,则狂者不狂,狷者不狷矣。”淳录云:“末年无柰何,方思得此等人,可见道之穷矣。问:‘何谓狷?’曰:‘介然有守也。’”且如孔门只一个颜子如此纯粹。道夫录作:“合下天资纯粹。”到曾子,道夫录有“气质”字。便过于刚,与孟子相似。世衰道微,人欲横流,若不是刚介有脚跟底人,定立不住。汉文帝谓之善人,武帝却有狂气象。陆子静省试策:‘世谓文帝过武帝,愚谓武帝胜文帝。’其论虽偏,容有此理。文帝天资虽美,然止此而已。道夫录云:“若责之以行圣人之道,则必不能,盖他自安于此。观其言曰:‘卑之,无甚高论,令今可行也。’”武帝多有病痛,然天资高,足以有为。使合下得真儒辅佐它,岂不大可观!惜乎辅非其人,不能胜其多欲之私,做从那边去了。末年天下虚耗,其去亡秦无几。然它自追悔,亦其天资高也。如与卫青言:‘若后世又为朕所为,是袭亡秦之迹。太子厚重好静,欲求守文之主,安有贤于太子者乎!’见得它知过处。胡氏谓:‘武帝能以仲舒为相,汲黯为御史大夫,岂不善乎?’”宇。道夫录、淳录同。

URN: ctp:n591546