Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 子路问成人章

《子路问成人章》

Library Resources
1 子路问成... :
至之问:“‘子路问成人’一章,曰‘知’,曰‘不欲’,曰‘勇’,曰‘艺’。有是四德,而‘文之以礼乐’,固‘可以为成人’。然圣人却只举臧武仲公绰卞庄子冉求,恐是就子路之所及而言。”曰:“也不是拣低底说,是举这四人,要见得四项。今有人知足以致知,又无贪欲,又勇足以决,又有才能,这个亦自是甚么样人了!何况又‘文之以礼乐’,岂不足为成人。”又问:“集注谓‘才全德备,浑然不见一善成名之迹,粹然无复偏倚驳杂之弊’,虽圣人亦不过如此。后面又说:‘若论其至,则非圣人尽人道不足以语此。’然则圣人之尽人道,事体似又别?”曰:“若圣人,则不用件件恁地说。”又问:“下面说:‘见利思义,见危授命,久要不忘平生之言。’觉见子路也尽得此三句,不知此数语是夫子说,是子路说?”曰:“这一节难说。程先生说‘有忠信而不及于礼乐’,也偏。”至之云:“先生又存胡氏之说在后,便也怕是胡氏之说是,所以存在后。”倪。时举录略,别出。

2 子路问成... :
至之问“子路问成人”一章。曰:“有知而不能不欲,则无以守其知;能不欲而不能勇,则无以决其为知。不欲且勇矣,而于艺不足,则于天下之事有不能者矣。然有是四者,而又‘文之以礼乐’,兹其所以为成人也。”又问:“若圣人之尽人道,则何以加此?”曰:“圣人天理浑全,不待如此逐项说矣。”时举

3 子路问成... :
或问“文之以礼乐”。曰:“此一句最重。上面四人所长,且把做个朴素子,唯‘文之以礼乐’,始能取四子之所长,而去四子之所短。然此圣人方以为‘亦可以为成人’,则犹未至于践形之域也。”时举

4 子路问成... :
亚夫问“子路成人”章。曰:“这一章,最重在‘文之以礼乐’一句上。‘今之成人者’以下,胡氏以为是子路之言,恐此说却是,盖圣人不应只说向下去。且‘见利思义’至‘久要不忘平生之言’三句,自是子路已了得底事,亦不应只恁地说。盖子路以其所能而自言,故胡氏以为‘有“终身诵之”之固’也。”亚夫云:“若如此,夫子安得无言以继之?”曰:“恐是他退后说,也未可知。”时举

5 子路问成... :
杨尹叔问:“‘今之成人’以下,是孔子言,抑子路言?”曰:“做子路说方顺。此言亦似子路模样。然子路因甚如此说?毕竟亦未见得。”又问:“公绰不欲等,可以事证否?”曰:“亦不必证。此只是集众善而为之,兼体用、本末而言。”

URN: ctp:n591622