Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 论易明人事

《论易明人事》

Library Resources
1 论易明人... :
孔子之辞说向人事上者,正是要用得。

2 论易明人... :
须是以身体之。且如六十四卦,须做六十四人身上看;三百八十四爻,又做三百八十四人身上小底事看。易之所说皆是假说,不必是有恁地事。假设如此,则如此;假设如彼,则如彼。假说有这般事来,人处这般地位,便当恁地应。

3 论易明人... :
易中说卦爻,多只是说刚柔。这是半就人事上说去,连那阴阳上面,不全就阴阳上说。卦爻是有形质了,阴阳全是气。彖辞所说刚柔,亦半在人事上。此四件物事有个精粗显微分别。健顺,刚柔之精者;刚柔,健顺之粗者。

4 论易明人... :
问:“横渠说:‘易为君子谋,不为小人谋。’盖自太极一判而来,便已如此了。”曰:“论其极是如此。然小人亦具此理,只是他自反悖了。君子治之,不过即其固有者以正之而已。易中亦有时而为小人谋,如‘包承,小人吉,大人否,亨’。言小人当否之时,能包承君子则吉。但此虽为小人谋,乃所以为君子谋也。”广

5 论易明人... :
若论阴阳,则须二气交感,方成岁功。若论君子小人,则一分阴亦不可;须要去尽那小人,尽用那君子,方能成治。贺孙

6 论易明人... :
汉书:“易本隐以之显,春秋推见至隐。易与春秋,天人之道也。”易以形而上者,说出在那形而下者上;春秋以形而下者,说上那形而上者去。

URN: ctp:n594200