Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《蛊》

Library Resources
1 蛊:
“皿虫”为“蛊”,言器中盛那虫,教他自相并,便是那积蓄到那坏烂底意思。一似汉唐之衰,弄得来到那极弊大坏时,所以言“元亨”。盖极弊则将复兴,故言“元亨”。“巽而止,虫”,那不是巽而止能治蛊。“巽而止”,所以为蛊。赵德庄说,下面人只务巽,上面人又懒惰不肯向前;上面一向刚,下面一向柔,倒塌了,这便是蛊底道理。渊。必大录云:“上头底只管刚,下头底只管柔,又只巽顺,事事不向前,安得不蛊!旧闻赵德庄如此说。”

2 蛊:
问:“蛊是坏乱之象,虽乱极必治,如何便会‘元亨’?”曰:“乱极必治,天道循环,自是如此。如五胡乱华,以至于隋,乱之极,必有唐太宗者出。又如五季必生太祖,若不如此,便无天道了,所以彖只云:‘蛊元亨而天下治也。’”

3 蛊:
“先甲、后甲”,言先甲之前三日,乃辛也。是时前段事已过中了。是那欲坏之时,便当图后事之端,略略撑住则个。虽终归于弊,且得支吾几时。

4 蛊:
问:“‘蛊刚上柔下’有数义:刚在上而柔在下,为卦体。下卑巽而上苟止,所以为蛊,此卦义。又自卦变言之,自贲井既济来,皆刚上而柔下,此卦变。”曰:“是。龟山说,‘巽而止’乃治蛊之道,言当柔顺而止,不可坚正必为。此说非惟不成道理,且非易彖文义。‘巽而止,蛊’,犹‘顺以动,豫’,‘动而说,随’,皆言卦义。某本义之说,盖是赵德庄说。赵云:‘刚在上,柔在下,下卑巽而上苟止,所以蛊坏。’此则文义甚协。”又问:“先甲,辛也;后甲,丁也。辛有新意,丁有丁宁意,其说似出月令注。”曰:“然。但古人祭祀亦多用先庚、先甲。先庚,丁也;后庚,癸也,如用丁亥、辛亥之类。”又问:“‘有子,考无咎’与‘意承考’之‘考’,皆是指父在。父在而得云‘考’何?”曰:“古人多通言,如康诰‘大伤厥考心’,可见。”又问:“九三‘干父之蛊,小有悔,无大咎’。言‘小有悔’,则无大悔矣;言‘无大咎’,则不免有小咎矣。但象曰‘终无咎’,则以九三虽过刚不中,然在巽体不为无顺而得正,故虽悔而无咎。至六四则不然,以阴居柔,不能有为。宽裕以治蛊,将日深而不可治,故往则见吝。言自此以往,则有吝也。”曰:“此两爻说得‘悔、吝’二字最分明。九三有悔而无咎,由凶而趋吉也;六四虽目下无事,然却终吝,由吉而趋凶也。元佑间,刘莘老刘器之之徒,必欲尽去小人,却是未免有悔。至其他诸公欲且宽裕无事,莫大段整顿。不知目前虽遮掩拖延得过,后面忧吝却多,可见圣人之深戒!”又问:“上九‘不事王侯,高尚其事’,占与戒皆在其中,如何?”曰:“有此象,则其占当如此,又戒其必如此乃可也。若得此象而不能从,则有凶矣。当此时节,若能断然‘不事王侯,高尚其事’,不半上落下,或出或入,则其志真可法则矣。只为人不能如此也。”

5 蛊:
“刚上而柔下,巽而止,蛊”,此是言致蛊之由,非治蛊之道。龟山之说非是。又尝见龟山在朝与陈几叟书,及有一人卦召请教于龟山,龟山云:“不要拆坏人屋子。”皆是此意思。及胡文定论时政,说得便自精神索性。尧夫诗云:“安得淳厚又秀慧,与之共话天下事!”必大

6 蛊:
“巽而止,蛊”,是事事不理会,积沓到后面成一大弊,故谓之“蛊”,非谓制蛊之道,当巽而止。龟山才质困弱,好说一般不振底话,如云“包承小人”;又语某人云“莫拆了人屋子”,其意谓屋弊不可大段整理他,只得且撑拄过。其说“巽止”之义,盖亦如此意尔,岂不大害哉!端蒙

7 蛊:
汪圣锡曾言,某人别龟山,往赴召,龟山送之曰:“且缓下手,莫去拆倒人屋子。”因言,龟山解蛊卦,以“巽而止”为治蛊之道,所以有此说。大凡看易须先看成卦之义。“险而健”则成讼,“巽而止”则成蛊。蛊,艮上而巽下。艮刚居上,巽柔居下,上高亢而不下交,下却巽而不能救,此所以蛊坏也。“巽而止”,只是巽顺便止了,便无所施为,如何治蛊?“蛊元亨而天下治”,须是大善以亨,方能治蛊也。德明

8 蛊:
问:“‘巽而止,蛊’,莫是遇事巽顺,以求其理之所止,而后为治蛊之道?”曰:“非也。大抵资质柔巽之人,遇事便不能做事,无奋迅之意,所以事遂至于蛊坏了。蛊,只是事之坏了者。”祖道

9 蛊:
“蛊元亨而天下治”,言蛊之时如此,必须是大善亨通,而后天下治。

10 蛊:
问:“‘蛊,君子以振民育德’,如何?”曰:“当蛊之时,必有以振起耸动民之观听,而在己进德不已。必须有此二者,则可以治蛊矣。”

11 蛊:
问:“‘干父之蛊’,程传云:‘初居内而在下,故取子干父蛊之象。’本义:云‘蛊者,前人已坏之事,故诸爻皆以子干父蛊为言。’柄谓,若如此说,惟初爻为可通,若他爻则说不行矣。本义之说,则诸爻皆可通也。”曰:“是如此。”

12 蛊:
“干母之蛊”,伊川说得是。

13 蛊:
“不事王侯”,无位之地,如何出得来?更干个甚么?

14 蛊:
问:“蛊上九传‘知止足之道,退而自保者’,与‘量能度分,安于不求知者’,何以别?”曰:“知止足,是能做底;量能度分,是不能做底。”

URN: ctp:n594739