Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 顧命康王之誥

《顧命康王之誥》

Library Resources
1 顧命康王... :
康王之誥,釋斬衰而服羇冕,於禮為非。孔子取之,又不知如何?設使制禮作樂,當此之職,只得除之。

2 顧命康王... :
伏生以康王之誥合於顧命。今除著序文讀著,則文勢自相連接。道夫

3 顧命康王... :
銖問:「太保稱成王,獨言『畢協賞罰』,何也?」曰:「只為賞不當功,罰不及罪,故事事差錯。若『畢協賞罰』,至公至明,何以及此?」又問「張皇六師」。曰:「古者兵藏於農,故六軍皆寓於農。『張皇六師』,則是整頓民眾底意思。」

URN: ctp:n596229