Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 柏常騫問道無滅身無廢晏子對以養世君子

《柏常騫問道無滅身無廢晏子對以養世君子》

Library Resources
Related resources
1 柏常騫問... :
柏常騫去周之齊,見晏子曰:「騫,周室之賤史也,不量其不肖,願事君子。敢問正道直行則不容于世,隱道危行則不忍,道亦無滅,身亦無廢者何若?」

2 柏常騫問... :
晏子對曰:「善哉!問事君乎。嬰聞之,執二法裾,則不取也;輕進苟合,則不信也;直易無諱,則速傷也;新始好利,則無敝也。且嬰聞養世之君子,從重不為進,從輕不為退,省行而不伐,讓利而不夸,陳物而勿專,見象而勿彊,道不滅,身不廢矣。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/bai-chang-qian-wen-dao-wu