Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 景公使燭鄒主鳥而亡之公怒將加誅晏子諫

《景公使燭鄒主鳥而亡之公怒將加誅晏子諫》

Library Resources
Related resources
1 景公使燭... :
景公好弋,使燭鄒主鳥而亡之,公怒,詔吏殺之。

2 景公使燭... :
晏子曰:「燭鄒有罪三,請數之以其罪而殺之。」公曰:「可。」於是召而數之公前,曰:「燭鄒!汝為吾君主鳥而亡之,是罪一也;使吾君以鳥之故殺人,是罪二也;使諸侯聞之,以吾君重鳥以輕士,是罪三也。」數燭鄒罪已畢,請殺之。

3 景公使燭... :
公曰:「勿殺!寡人聞命矣。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-shi-zhu-zou-zhu