Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 晏子居喪遜畣家老仲尼善之

《晏子居喪遜畣家老仲尼善之》

Library Resources
Related resources
1 晏子居喪... :
晏子居晏桓子之喪,麤衰,斬,苴絰帶,杖,菅屨,食粥,居倚廬,寢苫,枕草。其家老曰:「非大夫喪父之禮也。」

2 晏子居喪... :
晏子曰:「唯卿為大夫。」曾子以聞孔子,孔子曰:「晏子可謂能遠害矣。不以己之是駁人之非,遜辭以避咎,義也夫!」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/yan-zi-ju-sang-xun-da