Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 晏子沒左右諛弦章諫景公賜之魚

《晏子沒左右諛弦章諫景公賜之魚》

Library Resources
Related resources
1 晏子沒左... :
晏子沒,十有七年,景公飲諸大夫酒。公射,出質,堂上唱善,若出一口。公作色太息,播弓矢。

2 晏子沒左... :
弦章入,公曰:「章!自晏子沒後,不復聞不善之事。」弦章對曰:「君好之,則臣服之;君嗜之,則臣食之。尺蠖食黃則黃,食蒼則蒼是也。」

3 晏子沒左... :
公曰:「善。吾不食諂人以言也。」以魚五十乘賜弦章,章歸,魚車塞塗,撫其御之手,曰:「昔者晏子辭黨以正君,故過失不掩之。今諸臣諛以干利,吾若受魚,是反晏子之義,而順諂諛之欲。」固辭魚不受。

4 晏子沒左... :
君子曰:「弦章之廉,晏子之遺行也。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/yan-zi-mei-zuo-you-yu