Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 士蒍諫用虞臣

《士蒍諫用虞臣》

Library Resources
1 士蒍諫用... :
晉獻公滅虞,置其俘於下陽,使士蒍監焉。其大夫多逃,士蒍弗禁,公聞之怒,召士蒍讓之。士蒍對曰:「君以是為可以充吾國之用也夫?夫彼虞公之臣也,皆嘗任虞公之事矣,食虞公之祿,而立虞公之朝,聞虞公之政,虞亡不能救,虞公執而身隨之,君將焉用是為哉?」公曰:「吾懼其適鄰國也。」士蒍笑曰:「若是,則臣滋惑矣。」公曰:「何哉?」士蒍曰:「往歲,臣之里有厲,卜之曰:『叢為祟。』於是集里之老幼,召巫覡,具舟車,奉牲幣,羞桃茢,男女以班,舉叢而置諸衢。東里之人,利其器物而收之,因得厲焉,死者且過半,故廢社之土不可以涂宮室,棄出之婦不可以主中饋,鬼神之所遺也。今虞之賢臣,曰宮之奇,百里奚而已矣。宮之奇先虞公之亡,而以其族去,百里奚與俘。則君既入之秦矣,其他奚取焉?而必欲置之,曰無使適鄰國。君實欲善鄰,則曰愛厥苗無遺莠可也。今君坐不安,食不甘,繕甲兵以睨四封,無歲不征,豈有他哉,求吾欲也。敵釁未生,無所用謀,如其弗欲,猶將納之,矧自往焉。如其用諸,適吾願也,君何怒為?」公曰:「善。」

URN: ctp:yulizi/shiweijianyong