Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 胡衍之出幾瑟於楚

《胡衍之出幾瑟於楚》

Library Resources
1 胡衍之出... :
胡衍之出幾瑟於楚也,教公仲謂魏王曰:「太子在楚,韓不敢離楚也。公何不試奉公子咎,而為之請太子。因令人謂楚王曰:『韓立公子咎而棄幾瑟,是王包虛質也。王不如亟歸幾瑟。幾瑟入,必以韓權報讎於魏,而德王矣。」「

URN: ctp:zhan-guo-ce/hu-yan-zhi-chu-ji-se