Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 齊魏約而伐楚

《齊魏約而伐楚》

Library Resources
1 齊魏約而... :
齊魏約而伐楚,魏以董慶為質於齊。楚攻齊,大敗之,而魏弗救。田嬰怒,將殺董慶。旰夷為董慶謂田嬰曰:「楚攻齊,大敗之,而不敢深入者,以魏為將內之於齊,而疑之其後。今殺董慶,是示楚無魏也。魏怒合於楚,齊必危矣。不如貴董慶以善魏,而疑之於楚也。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/qi-wei-yue-er-fa-chu