Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 燕王謂蘇代

《燕王謂蘇代》

Library Resources
1 燕王謂蘇... :
燕王謂蘇代曰:「寡人甚不喜誕者言也。」蘇代對曰:「周地賤媒,為其兩譽也。之男家曰『女美,之女家曰『男富。』然而周之俗,不自為取妻。且夫處女無媒,老且不嫁;舍媒而自●,弊而不售。順而無敗,售而不弊者,唯媒而已矣。且事非權不立,非勢不成。夫使人坐受成事者,唯誕者耳。」王曰:「善矣。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/yan-wang-wei-su-dai