Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 張儀之殘樗裡疾

《張儀之殘樗裡疾》

Library Resources
1 張儀之殘... :
張儀之殘樗裡疾也,重而使之楚。因令楚王為之請相於秦。張子謂秦王曰:「重樗裡疾而使之者,將以為國交也。今身在楚,楚王因為請相於秦。臣聞其言曰:『王欲窮儀於秦乎?臣請助王。』楚王以為然,故為請相也。今王誠聽之,彼必以國事楚王。」秦王大怒,樗裡疾出走。

URN: ctp:zhan-guo-ce/zhang-yi-zhi-can-chu-li-ji