Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《帝相》

Library Resources
1 帝相:
元年戊戌,帝即位,居商。征淮夷。

2 帝相:
二年,征風及黃夷。

3 帝相:
七年,于夷來賓。

4 帝相:
八年,寒浞殺羿,使其子澆居過。

5 帝相:
九年,相居于斟灌。

6 帝相:
十五年,商侯相土作乘馬。遂遷于商丘。

7 帝相:
二十年,寒浞滅戈。

8 帝相:
二十六年,寒浞使其子澆帥師滅斟灌。

9 帝相:
二十七年,澆伐斟鄩,大戰于濰,覆其舟,滅之。

10 帝相:
二十八年,寒浞使其子澆弒帝,后緡歸于有仍。

11 帝相:
伯靡出奔鬲。

12 帝相:
夏世子少康生。

13 帝相:
少康自有仍奔虞。

14 帝相:
伯靡自鬲帥斟鄩、斟灌之師以伐浞。世子少康使汝艾伐過殺澆。伯子杼帥師滅戈。伯靡殺寒浞。少康自綸歸于夏邑。

URN: ctp:zhushu-jinian/di-xiang