Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> 黃帝軒轅氏

《黃帝軒轅氏》

Library Resources
1 黃帝軒轅... :
元年,帝即位,居有熊。初制冕服。

2 黃帝軒轅... :
二十年,景雲見。以雲紀官。

3 黃帝軒轅... :
五十年秋七月庚申,鳳鳥至,帝祭于洛水。

4 黃帝軒轅... :
五十九年,貫胸氏來賓,長股氏來賓。

5 黃帝軒轅... :
七十七年,昌意降居若水,產帝乾荒。

6 黃帝軒轅... :
一百年,地裂。帝陟。

URN: ctp:zhushu-jinian/huang-di-xuan-yuan-shi