Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《武乙》

Library Resources
1 武乙:
元年壬寅,王即位,居殷。邠遷于岐周。

2 武乙:
三年,自殷遷于河北。命周公亶父賜以岐邑。

3 武乙:
十五年,自河北遷于沫。

4 武乙:
二十一年,周公亶父薨。

5 武乙:
二十四年,周師伐程,戰于畢,克之。

6 武乙:
三十年,周師伐義渠,乃獲其君以歸。

7 武乙:
三十四年,周公季歷來朝,王賜地三十里,玉十瑴,馬十匹。

8 武乙:
三十五年,周公季歷伐西落鬼戎。王畋于河、渭,大雷震死。

URN: ctp:zhushu-jinian/wu-yi