Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《祖甲》

Library Resources
1 祖甲:
元年丁巳,王即位,居殷。

2 祖甲:
十二年,征西戎。冬,王返自西戎。

3 祖甲:
十三年,西戎來賓。命邠侯組紺。

4 祖甲:
二十四年,重作湯刑。

5 祖甲:
二十七年,命王子囂、王子良。

6 祖甲:
三十三年,陟。

URN: ctp:zhushu-jinian/zu-jia