Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《四時》

Library Resources
1 四時:
所以名為歲何?歲者,遂也。三百六十六日一週天,萬物畢死,故為一歲也。《尚書》曰:「期三百有六旬有六日,以閏月定四時,成歲。

2 四時:
春夏秋冬。時者,期也,陰陽消息之期也。四時天異名何?天尊各據其盛者為名也。春秋物變盛,冬夏氣變盛。春曰蒼天,夏曰昊天,秋曰旻天,冬曰上天。《爾雅》曰:「一說春為蒼天等是也。」四時不隨正朔變何?以為四時據物為名,春當生,冬當終,皆以正為時也。

3 四時:
或言歲,或言載,或言年何?言歲者,以紀氣物,帝王共之,據曰為歲。《春秋》曰:「元年正月。」「十有二月朔。」有朔有晦,知據月斷為言年。載之言成也,載成萬物,終始言之也。二帝言載,三王言年,皆謂窺窬。故《尚書》曰:「三載四海遏密八音。」謂二帝也。又曰:「諒陰三年。」謂三王也。《春秋傳》曰:「三年之喪,其實二十五月。」知闕門員。

4 四時:
日言夜,月言晦,月言朔,日言朝何?朔之言蘇也,明消更生,故言朔。日晝見夜藏,有朝夕,故言朝也。

URN: ctp:bai-hu-tong/si-shi