Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《四时》

Library Resources
1 四时:
所以名为岁何?岁者,遂也。三百六十六日一周天,万物毕死,故为一岁也。《尚书》曰:“期三百有六旬有六日,以闰月定四时,成岁。

2 四时:
春夏秋冬。时者,期也,阴阳消息之期也。四时天异名何?天尊各据其盛者为名也。春秋物变盛,冬夏气变盛。春曰苍天,夏曰昊天,秋曰旻天,冬曰上天。《尔雅》曰:“一说春为苍天等是也。”四时不随正朔变何?以为四时据物为名,春当生,冬当终,皆以正为时也。

3 四时:
或言岁,或言载,或言年何?言岁者,以纪气物,帝王共之,据曰为岁。《春秋》曰:“元年正月。”“十有二月朔。”有朔有晦,知据月断为言年。载之言成也,载成万物,终始言之也。二帝言载,三王言年,皆谓窥窬。故《尚书》曰:“三载四海遏密八音。”谓二帝也。又曰:“谅阴三年。”谓三王也。《春秋传》曰:“三年之丧,其实二十五月。”知阙门员。

4 四时:
日言夜,月言晦,月言朔,日言朝何?朔之言苏也,明消更生,故言朔。日昼见夜藏,有朝夕,故言朝也。

URN: ctp:bai-hu-tong/si-shi