Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《文质》

Books referencing 《文质》 Library Resources
1 文质:
王者始立,诸侯皆见何?当受法禀正教也。《尚书》:“辑五瑞,觐四岳。”谓舜始即位,见四方诸侯,合符信。《》云:“玄王桓拨,受小国是达,受大国是达。”言汤王天下,大小国诸侯皆来见,汤能通达以礼义也。《周颂》曰:“烈文辟公,锡兹祉福。”言武王伐纣定天下,诸侯来会,聚于京师受法度也。远近莫不至,受命之君天之所兴,四方莫敢违,夷狄咸率服故也。

2 文质:
何谓五瑞,谓圭、璧、琮、璜、璋也。《礼》曰:“天子圭尺有二寸。”又曰:“博三寸,剡上寸半,厚半寸。半圭为璋。方中圆外曰璧。半璧曰璜。圆中牙身玄外曰琮。《礼记王度》曰:“王者,有象君之德,燥不轻,湿不重,薄不浇,廉不伤,疵不掩,是以人君宝之。”天子之纯玉尺有二寸。公侯九寸,四玉一石也。伯、子、男俱三玉二石也。

3 文质:
五玉者各何施?盖以为璜以徵召,璧以聘问,璋以发兵,圭以信质,琮以起土功之事也。

4 文质:
圭以为信者何?圭者兑上,像物皆生,见于上也。信莫著于作见,故以圭为信,而见万物之始,莫不自洁。圭之为言洁也,上兑阳也,下方阴也。阳尊,故其礼顺备也。在位东方,阳见义于上也。

5 文质:
璧以聘问何?璧者,方中圆外,像地,地道安宁而出财物,故以璧聘问也。方中,阴德方也。圆外,阴系于阳也。阴德盛于内,故见象于内,位在中央。璧之为言积也,中央,故有天地之象,所以据用也。内方象地,外圆象天也。

6 文质:
璜所以徵召何?璜者,半璧,位在北方,北阴极而阳始起,故象半阴。阳气始施,徵召万物,故以徵召也。不像阴何?阳始物微,未可见。璜者,横也,质尊之命也。阳气横于黄泉,故曰璜。璜之为言光也,阳光所及,莫不动也。像君之威命所加,莫敢不从,阳之所施,无不节也。

7 文质:
璋以发兵何?璋半圭,位在南方,南方阳极而阴始起,兵亦阴也,故以发兵也。不像其阴何?阴始起物尚凝,未可像也。璋之为言明也,赏罚之道,使臣之礼,当章明也。南方之时,万物莫不章,故谓之璋。

8 文质:
琮以起土功发聚众何?琮之为言圣也,像万物之宗聚圣也,功之所成,故以起土功发众也。位西方,西方阳收功于内,阴出城于外,内圆象阳,外直为阴,外牙而内凑,像聚会也,故谓之琮。后夫人之财也。

9 文质:
五玉所施非一,不可胜条,略举大者也。

10 文质:
合符信者,谓天子执瑁以朝诸侯,诸侯执圭以觐天子。瑁之为言冒也,上有所覆,下有所冒。故《觐礼》曰:“侯氏执圭升堂。”《尚书大传》:“天子执瑁以朝诸侯。”又曰:“诸侯执所受圭与璧朝于天子,无过者复得其圭以归其拜,有过者留其圭,能正行者复还其圭。三年圭不复,少绌以爵。圭所以还何?以为琮信瑞也。璧所以留者,以财币尽辄更造。何以言之?《礼》曰:“圭造尺八寸。”有造圭,门得造璧也。公圭九寸,四玉一石。何以知不以玉为四,器石持为也?以《尚书》合言五玉也。

11 文质:
臣见君所以有贽何?贽者,质也,质己之诚,致己之悃幅也。王者缘臣子心以为之制,差其尊卑,以副其意也。公、侯以玉为贽者,玉取其燥不轻,湿不重,公之德全,轻以羔者,取其群不党。卿职在尽忠率下,不阿党也。大夫以雁为贽者,取其飞成行,列。大夫职在以奉命之适四方,动作当能自正以事君也。士以雉为贽者,取其不可诱之以食,慑之以威,必死不可生畜。士行威守节死义,不当移转也。《曲礼》曰:“卿羔、大夫以雁、士以雉为贽,庶人之贽匹,童子委贽而退。野外军中无贽,以缨、拾、矢可也。”言必有贽也。匹谓鹜也。

12 文质:
卿、大夫贽,古以麑鹿今以羔、雁何?以为古者质,取其内,谓得美草鸣相呼;今文取其外,谓羔跪乳、雁有行列也。《礼相见经》曰:“上大夫相见,以羔左顾右贽执麑。明古以麑鹿,今以羔也。卿、大夫贽变,君与士贽不变何?人君至尊,极美之物以为贽;士贱伏节死义,一介之道也,故不变。私相见亦有贽何?所以相尊敬,长和睦也。朋友之际,五常之道,有通财之义,振穷救急之意,中心好之,欲饮食之,故财币者所以副至意也。《礼士相见经》曰:“上大夫相见以雁。士冬以雉,夏以脯也。”

13 文质:
妇人之制以枣栗暇修者,妇人无专制之义,御众之任,交接辞让之礼,职在供养馈食之间,其义一也。故后夫人以枣栗暇修者,凡内修阴也。又取其朝早起,栗战心栗自正也。暇修者,脯也。故《春秋传》曰:“宗妇觌用币,非礼也。然则枣栗云乎?暇修云乎?”

14 文质:
子见父无贽何?至亲也,见无时,故无贽。臣之事君以义合也,得亲供养,故质己之诚,副已之意,故有贽也。

URN: ctp:bai-hu-tong/wen-zhi