Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《五經》

Library Resources
1 五經:
孔子所以定《五經》者何?以為孔子居周之末世,王道陵遲,禮樂廢壞,強陵弱,眾暴寡,天子不敢誅,方伯不敢伐。閔道德之不行,故周流應聘,冀行其聖德。自衛反魯,自知不用,故追定《五經》以行其道。故孔子曰:「《》曰:『孝乎,惟孝,友于兄弟,施於有政。』是亦1為政也。」孔子未定《五經》如何?周衰道失,綱散紀亂,五教廢壞,故五常之經咸失其所,像《》失理,則陰陽萬物失其性而乖。設法謗之言,並作《》三千篇,作《》三百篇,而歌謠怨誹也。

1. 亦 : Originally read: "以". 據《古今逸史》本、《漢魏叢書》本、今本《論語》等改。

2 五經:
已作《春秋》,後作《孝經》何?欲專制正。於《孝經》何?夫孝者,自天子下至庶人,上下通《孝經》者。夫制作禮樂,仁之本,聖人道德已備,弟子所以復記《論語》何?見夫子遭事異變,出之號令,失法。

3 五經:
文王所以演《》何?文王受王不率仁義之道,失為人法矣,己之調和陰陽尚微,故演《》,使我得卒,至于太平。日月之光明則如《》矣。

4 五經:
伏羲作八卦何?伏羲始王天下,未有前聖法度,故仰則觀象於天,俯則察法於地,觀鳥獸之文與地之宜。近取諸物,於是始作八卦,以通神明之德,以象萬物之情也。

5 五經:
經所以有五何?經,常也。有五常之道,故曰《五經》:《樂》仁、《》義、《禮》禮、《》智、《》信也。人情有五性,懷五常,不能自成,是以聖人像天五常之道而明之,以教人成其德也。

6 五經:
《五經》何謂?謂《》、《尚書》、《》、《禮》、《春秋》也?《禮解》曰:「溫柔寬厚,《》教也;疏通知遠,《》教也;廣博易良,《樂》教也;潔靜精微,《》教也;恭儉莊敬,《禮》教也;屬詞比事,《春秋》教也。」

7 五經:
《春秋》何常也?則黃帝已來何以言之?《》曰:「上古結繩以治,後世聖人易之以書契,百官以理,萬民以察。」後世聖人者謂五常也。《傳》曰:「三王百世計神元書,五帝之受錄圖,世史記從政錄帝魁已來,除禮樂之書三千二百四十篇也。」

URN: ctp:bai-hu-tong/wu-jing