Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show translation:[None] [English]
-> -> -> Lessons from the states

《國風 - Lessons from the states》

English translation: James Legge [?]
Books referencing 《國風》 Library Resources
 周南 - Odes Of Zhou And The South
 1. 關雎 - Guan Ju
 2. 葛覃 - Ge Tan
 3. 卷耳 - Juan Er
 4. 樛木 - Jiu Mu
 5. 螽斯 - Zhong Si
 6. 桃夭 - Tao Yao
 7. 兔罝 - Tu Ju
 8. 芣苢 - Fu Yi
 9. 漢廣 - Han Guang
 10. 汝墳 - Ru Fen
 11. 麟之趾 - Lin Zhi Zhi

 召南 - Odes Of Shao And The South
 12. 鵲巢 - Que Chao
 13. 采蘩 - Cai Fan
 14. 草蟲 - Cao Chong
 15. 采蘋 - Cai Ping
 16. 甘棠 - Gan Tang
 17. 行露 - Xing Lu
 18. 羔羊 - Gao Yang
 19. 殷其靁 - Yin Qi Lei
 20. 摽有梅 - Piao You Mei
 21. 小星 - Xiao Xing
 22. 江有汜 - Jiang You Si
 23. 野有死麕 - Ye You Si Jun
 24. 何彼襛矣 - He Bi Nong Yi
 25. 騶虞 - Zou Yu

 邶風 - Odes Of Bei
 26. 柏舟 - Bo Zhou
 27. 綠衣 - Lu Yi
 28. 燕燕 - Yan Yan
 29. 日月 - Ri Yue
 30. 終風 - Zhong Feng
 31. 擊鼓 - Ji Gu
 32. 凱風 - Kai Feng
 33. 雄雉 - Xiong Zhi
 34. 匏有苦葉 - Pao You Ku Ye
 35. 谷風 - Gu Feng
 36. 式微 - Shi Wei
 37. 旄丘 - Mao Qiu
 38. 簡兮 - Jian Xi
 39. 泉水 - Quan Shui
 40. 北門 - Bei Men
 41. 北風 - Bei Feng
 42. 靜女 - Jing Nu
 43. 新臺 - Xin Tai
 44. 二子乘舟 - Er Zi Cheng Zhou

 鄘風 - Odes Of Yong
 45. 柏舟 - Bo Zhou
 46. 牆有茨 - Qiang You Ci
 47. 君子偕老 - Jun Zi Xie Lao
 48. 桑中 - Sang Zhong
 49. 鶉之奔奔 - Chun Zhi Ben Ben
 50. 定之方中 - Ding Zhi Fang Zhong
 51. 蝃蝀 - Di Dong
 52. 相鼠 - Xiang Shu
 53. 干旄 - Gan Mao
 54. 載馳 - Zai Chi

 衛風 - Odes Of Wei
 55. 淇奧 - Qi Yu
Related discussion

 56. 考槃 - Kao Pan
 57. 碩人 - Shuo Ren
 58. 氓 - Mang
 59. 竹竿 - Zhu Gan
 60. 芄蘭 - Wan Lan
 61. 河廣 - He Guang
 62. 伯兮 - Bo Xi
 63. 有狐 - You Hu
 64. 木瓜 - Mu Gua

 王風 - Odes Of Wang
 65. 黍離 - Shu Li
 66. 君子于役 - Jun Zi Yu Yi
 67. 君子陽陽 - Jun Zi Yang Yang
 68. 揚之水 - Yang Zhi Shui
 69. 中谷有蓷 - Zhong Gu
 70. 兔爰 - Tu Yuan
 71. 葛藟 - Ge Lei
 72. 采葛 - Cai Ge
 73. 大車 - Da Che
 74. 丘中有麻 - Qiu Zhong You Ma

 鄭風 - Odes Of Zheng
 75. 緇衣 - Zi Yi
 76. 將仲子 - Jiang Zhong Zi
 77. 叔于田 - Shu Yu Tian
 78. 大叔于田 - Da Shu Yu Tian
 79. 清人 - Qing Ren
 80. 羔裘 - Gao Qiu
 81. 遵大路 - Zun Da Lu
 82. 女曰雞鳴 - Nu Yue Ji Ming
 83. 有女同車 - You Nu Tong Che
 84. 山有扶蘇 - Shan You Fu Su
 85. 蘀兮 - Tuo Xi
 86. 狡童 - Jiao Tong
 87. 褰裳 - Qian Chang
 88. 丰 - Feng
 89. 東門之墠 - Dong Men Zhi Shan
 90. 風雨 - Feng Yu
 91. 子衿 - Zi Jin
 92. 揚之水 - Yang Zhi Shui
 93. 出其東門 - Chu Qi Dong Men
 94. 野有蔓草 - Ye You Man Cao
 95. 溱洧 - Zhen Wei

 齊風 - Odes Of Qi
 96. 雞鳴 - Ji Ming
 97. 還 - Xuan
 98. 著 - Zhu
 99. 東方之日 - Dong Fang Zhi Ri
 100. 東方未明 - Dong Fang Wei Ming
 101. 南山 - Nan Shan
 102. 甫田 - Fu Tian
 103. 盧令 - Lu Ling
 104. 敝笱 - Bi Gou
 105. 載驅 - Zai Qu
 106. 猗嗟 - Yi Jie

 魏風 - Odes Of Wei
 107. 葛屨 - Ge Ju
 108. 汾沮洳 - Fen Ju Ru
 109. 園有桃 - Yuan You Tao
 110. 陟岵 - Zhi Hu
 111. 十畝之閒 - Shi Mu Zhi Jian
Related discussion

 112. 伐檀 - Fa Tan
 113. 碩鼠 - Shuo Shu

 唐風 - Odes Of Tang
 114. 蟋蟀 - Xi Shuai
 115. 山有樞 - Shan You Shu
 116. 揚之水 - Yang Zhi Shui
 117. 椒聊 - Jiao Liao
 118. 綢繆 - Chou Mou
 119. 杕杜 - Di Du
 120. 羔裘 - Gao Qiu
 121. 鴇羽 - Bao Yu
 122. 無衣 - Wu Yi
 123. 有杕之杜 - You Di Zhi Du
 124. 葛生 - Ge Sheng
 125. 采苓 - Cai Ling

 秦風 - Odes Of Qin
 126. 車鄰 - Che Lin
 127. 駟驖 - Si Tie
 128. 小戎 - Xiao Rong
 129. 蒹葭 - Jian Jia
 130. 終南 - Zhong Nan
 131. 黃鳥 - Huang Niao
 132. 晨風 - Chen Feng
 133. 無衣 - Wu Yi
 134. 渭陽 - Wei Yang
 135. 權輿 - Quan Yu

 陳風 - Odes Of Chen
 136. 宛丘 - Wan Qiu
 137. 東門之枌 - Dong Men Zhi Fen
 138. 衡門 - Heng Men
 139. 東門之池 - Dong Men Zhi Chi
 140. 東門之楊 - Dong Men Zhi Yang
 141. 墓門 - Mu Men
 142. 防有鵲巢 - Fang You Que Chao
 143. 月出 - Yue Chu
 144. 株林 - Zhu Lin
 145. 澤陂 - Ze Po

 檜風 - Odes Of Gui
 146. 羔裘 - Gao Qiu
 147. 素冠 - Su Guan
 148. 隰有萇楚 - Xi You Chang Chu
 149. 匪風 - Fei Feng

 曹風 - Odes Of Cao
 150. 蜉蝣 - Fu You
 151. 候人 - Hou Ren
 152. 鳲鳩 - Shi Jiu
 153. 下泉 - Xia Quan

 豳風 - Odes Of Bin
 154. 七月 - Qi Yue
 155. 鴟鴞 - Chi Xiao
 156. 東山 - Dong Shan
 157. 破斧 - Po Fu
 158. 伐柯 - Fa Ke
 159. 九罭 - Jiu Yu
 160. 狼跋 - Lang Ba

URN: ctp:book-of-poetry/lessons-from-the-states