Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Show translation:[None] [English]

《秦风 - Odes Of Qin》

Books referencing 《秦风》 Library Resources

车邻 - Che Lin

Books referencing 《车邻》 Library Resources
1 车邻:
有车邻邻、有马白颠。
未见君子、寺人之令。

2 车邻:
阪有漆、隰有栗。
既见君子、并坐鼓瑟。
今者不乐、逝者其耋。

3 车邻:
阪有桑、隰有杨。
既见君子、并坐鼓簧。
今者不乐、逝者其亡。

驷驖 - Si Tie

Library Resources
1 驷驖:
驷驖孔阜、六辔在手。
公之媚子、从公于狩。

2 驷驖:
奉时辰牡、辰牡孔硕。
公曰左之、舍拔则获。

3 驷驖:
游于北园、四马既闲。
輶车鸾镳、载猃歇骄。

小戎 - Xiao Rong

Books referencing 《小戎》 Library Resources
1 小戎:
小戎俴收、五楘梁輈。
游环胁驱、阴靷鋈续、文茵畅毂、驾我骐馵。
言念君子、温其如玉。
在其板屋、乱我心曲。

2 小戎:
四牡孔阜、六辔在手、骐駵是中、騧骊是骖、龙盾之合、鋈以觼軜。
言念君子、温其在邑。
方何为期、胡然我念之。

3 小戎:
俴驷孔羣、厹矛鋈錞、
蒙伐有苑、虎韔镂膺、
交韔二弓、竹闭绲縢。
言念君子、载寝载兴。
厌厌良人、秩秩德音。

蒹葭 - Jian Jia

Books referencing 《蒹葭》 Library Resources
1 蒹葭:
蒹葭苍苍、白露为霜。
所谓伊人、在水一方。
遡洄从之、道阻且长。
遡游从之、宛在水中央。

2 蒹葭:
蒹葭凄凄、白露未晞。
所谓伊人、在水之湄。
遡洄从之、道阻且跻。
遡游从之、宛在水中坻。

3 蒹葭:
蒹葭采采、白露未已。
所谓伊人、在水之涘。
遡洄从之、道阻且右。
遡游从之、宛在水中沚。

终南 - Zhong Nan

Books referencing 《终南》 Library Resources
1 终南:
终南何有、有条有梅。
君子至止、锦衣狐裘。
颜如渥丹、其君也哉。

2 终南:
终南何有、有纪有堂。
君子至止、黻衣绣裳、佩玉将将、寿考不忘。

黄鸟 - Huang Niao

Books referencing 《黄鸟》 Library Resources
1 黄鸟:
交交黄鸟、止于棘。
谁从穆公、子车奄息。
维此奄息、百夫之特。
临其穴、惴惴其栗。
彼苍者天、歼我良人。
如可赎兮、人百其身。

2 黄鸟:
交交黄鸟、止于桑。
谁从穆公、子车仲行。
维此仲行、百夫之防。
临其穴、惴惴其栗。
彼苍者天、歼我良人。
如可赎兮、人百其身。

3 黄鸟:
交交黄鸟、止于楚。
谁从穆公、子车针虎。
维此针虎、百夫之御。
临其穴、惴惴其栗。
彼苍者天、歼我良人。
如可赎兮、人百其身。

晨风 - Chen Feng

Books referencing 《晨风》 Library Resources
1 晨风:
鴥彼晨风、郁彼北林。
未见君子、忧心钦钦。
如何如何、忘我实多。

2 晨风:
山有苞栎、隰有六驳。
未见君子、忧心靡乐。
如何如何、忘我实多。

3 晨风:
山有苞棣、隰有树檖。
未见君子、忧心如醉。
如何如何、忘我实多。

无衣 - Wu Yi

Library Resources
1 无衣:
岂曰无衣、与子同袍。
王于兴师、修我戈矛、与子同仇。

2 无衣:
岂曰无衣、与子同泽。
王于兴师、修我矛戟、与子偕作。

3 无衣:
岂曰无衣、与子同裳。
王于兴师、修我甲兵、与子偕行。

渭阳 - Wei Yang

Books referencing 《渭阳》 Library Resources
1 渭阳:
我送舅氏、曰至渭阳。
何以赠之、路车乘黄。

2 渭阳:
我送舅氏、悠悠我思。
何以赠之、琼瑰玉佩。

权舆 - Quan Yu

Library Resources
1 权舆:
于我乎、夏屋渠渠、今也每食无馀。
于嗟乎、不承权舆。

2 权舆:
于我乎、每食四簋、今也每食不饱。
于嗟乎、不承权舆。

URN: ctp:book-of-poetry/odes-of-qin