Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《悼亂》

Library Resources
1 悼亂:
嗟嗟兮悲夫,殽亂兮紛拏。
茅絲兮同綜,冠屨兮共絇。
督萬兮侍宴,周邵兮負芻。
白龍兮見射,靈龜兮執拘。
仲尼兮困厄,鄒衍兮幽囚。
伊余兮念茲,奔遁兮隱居。
將升兮高山,上有兮猴猿。
欲入兮深谷,下有兮虺蛇。
左見兮鳴鵙,右睹兮呼梟。
惶悸兮失氣,踴躍兮距跳。
便旋兮中原,仰天兮增歎。
菅蒯兮野莽,雚葦兮仟眠。
鹿蹊兮躖躖,貒貉兮蟫蟫。
鸇鷂兮軒軒,鶉鵪兮甄甄。
哀我兮寡獨,靡有兮齊倫。
意欲兮沈吟,迫日兮黃昏。
玄鶴兮高飛,曾逝兮青冥。
鶬鶊兮喈喈,山鵲兮嚶嚶。
鴻鸕兮振翅,歸鴈兮於徵。
吾志兮覺悟,懷我兮聖京。
垂屣兮將起,跓俟兮須明。

URN: ctp:chu-ci/dao-luan