Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《東君》

Library Resources
1 東君:
暾將出兮東方,照吾檻兮扶桑。
撫余馬兮安驅,夜晈晈兮既明。
駕龍輈兮乘雷,載雲旗兮委蛇。
長太息兮將上,心低佪兮顧懷。
羌聲色兮娛人,觀者憺兮忘歸。
緪瑟兮交鼓,簫鍾兮瑤簴,
鳴箎兮吹竽,思靈保兮賢姱。
翾飛兮翠曾,展詩兮會舞。
應律兮合節,靈之來兮蔽日。
青雲衣兮白霓裳,舉長矢兮射天狼。
操余弧兮反淪降,援北斗兮酌桂漿。
撰余轡兮高駝翔,杳冥冥兮以東行。

URN: ctp:chu-ci/dong-jun