Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《懷沙》

Books referencing 《懷沙》 Library Resources
1 懷沙:
滔滔孟夏兮,草木莽莽。
傷懷永哀兮,汨徂南土。
眴兮杳杳,孔靜幽默。
鬱結紆軫兮,離愍而長鞠。
撫情效志兮,冤屈而自抑。
刓方以為圜兮,常度未替。
易初本迪兮,君子所鄙。
章畫志墨兮,前圖未改。
內厚質正兮,大人所盛。
巧倕不斲兮,孰察其撥正。
玄文處幽兮,矇瞍謂之不章;
離婁微睇兮,瞽以為無明。
變白以為黑兮,倒上以為下。
鳳皇在笯兮,雞鶩翔舞。
同糅玉石兮,一概而相量。
夫惟黨人鄙固兮,羌不知余之所臧。
任重載盛兮,陷滯而不濟。
懷瑾握瑜兮,窮不知所示。
邑犬之群吠兮,吠所怪也。
非俊疑傑兮,固庸態也。
文質疏內兮,眾不知余之異採。
材樸委積兮,莫知余之所有。
重仁襲義兮,謹厚以為豐。
重華不可牾兮,孰知余之從容!
古固有不並兮,豈知其何故?
湯禹久遠兮,邈而不可慕。
懲違改忿兮,抑心而自彊。
離湣而不遷兮,願志之有像。
進路北次兮,日昧昧其將暮。
舒憂娛哀兮,限之以大故。

2 懷沙:
亂曰:
浩浩沅﹑湘,分流汨兮。
脩路幽蔽,道遠忽兮。
曾吟恆悲,永歎慨兮。
世既莫吾知,人心不可謂兮。
懷質抱情,獨無正兮。
伯樂既沒,驥焉程兮?
萬民之生,各有所錯兮。
定心廣志,余何畏懼兮?
曾傷爰哀,永歎喟兮。
世溷濁莫吾知,人心不可謂兮。
知死不可讓,願勿愛兮。
明告君子,吾將以為類兮。

URN: ctp:chu-ci/huai-sha