Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《疾世》

Library Resources
1 疾世:
周徘徊兮漢渚,求水神兮靈女。
嗟此國兮無良,媒女詘兮謰謱。
鴳雀列兮譁讙,鴝鵒鳴兮聒余。
抱昭華兮寶璋,欲衒鬻兮莫取。
言旋邁兮北徂,叫我友兮配耦。
日陰曀兮未光,闃睄窕兮靡睹。
紛載驅兮高馳,將諮詢兮皇羲。
遵河皋兮周流,路變易兮時乖。
濿滄海兮東游,沐盥浴兮天池。
訪太昊兮道要,雲靡貴兮仁義。
志欣樂兮反徵,就周文兮邠歧。
秉玉英兮結誓,日欲暮兮心悲。
惟天祿兮不再,背我信兮自違。
踰隴堆兮渡漠,過桂車兮合黎。
赴崑山兮馽騄,從卬遨兮棲遲。
吮玉液兮止渴,齧芝華兮療饑。
居嵺廓兮鮮疇,遠梁昌兮幾迷。
望江漢兮濩渃,心緊絭兮傷懷。
時昢昢兮且旦,塵莫莫兮未晞。
憂不暇兮寢食,吒增歎兮如雷。

URN: ctp:chu-ci/ji-shi