Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《離世》

Library Resources
1 離世:
靈懷其不吾知兮,靈懷其不吾聞。
就靈懷之皇祖兮,愬靈懷之鬼神。
靈懷曾不吾與兮,即聽夫人之諛辭。
余辭上參於天墜兮,旁引之於四時。
指日月使延照兮,撫招搖以質正。
立師曠俾端辭兮,命咎繇使並聽。
兆出名曰正則兮,卦發字曰靈均。
余幼既有此鴻節兮,長愈固而彌純。
不從俗而詖行兮,直躬指而信志。
不枉繩以追曲兮,屈情素以從事。
端余行其如玉兮,述皇輿之踵跡。
群阿容以晦光兮,皇輿覆以幽闢。
輿中塗以回畔兮,駟馬驚而橫奔。
執組者不能制兮,必折軛而摧轅。
斷鑣銜以馳騖兮,暮去次而敢止。
路蕩蕩其無人兮,遂不禦乎千里。

2 離世:
身衡陷而下沈兮,不可獲而復登。
不顧身之卑賤兮,惜皇輿之不興。
出國門而端指兮,冀壹寤而錫還。
哀僕夫之坎毒兮,屢離憂而逢患。
九年之中不吾反兮,思彭咸之水游。
惜師延之浮渚兮,赴汨羅之長流。
遵江曲之逶移兮,觸石碕而衡游。
波澧澧而揚澆兮,順長瀨之濁流。
淩黃沱而下低兮,思還流而復反。
玄輿馳而並集兮,身容與而日遠。
櫂舟杭以橫濿兮,濟湘流而南極。
立江界而長吟兮,愁哀哀而累息。
情慌忽以忘歸兮,神浮游以高厲。
心蛩蛩而懷顧兮,魂眷眷而獨逝。

3 離世:
歎曰:余思舊邦心依違兮,
日暮黃昏羌幽悲兮,
去郢東遷余誰慕兮,
讒夫黨旅其以茲故兮,
河水淫淫情所願兮,
顧瞻郢路終不返兮。

URN: ctp:chu-ci/li-shi